Pengantar Tasawuf: Makna, Ruang Lingkup dan Tujuan

Etimologi Tasawuf Secara etimologi, kata tasawuf berasal dari bahasa Arab, “tashowwafa- yatashowwafa- tashowwuf yang bermakna (menjadi) berbulu banyak; dinisbahkan kepada pakaian para ahli ibadah yang mendeskripsikan kesederhanaan mereka. Abul Afifi dalam karyanya berjudul “Fi al-Tashawwuf al-Islam wa Tarikhikhi” menjelaskan pemaknaan tasawuf juga dapat ditinjau melalui kata al-shuffah yang berarti penamaan yang diberikan kepada para zahid […]